Zorg aanvragen

 

Voor het aanvragen van de zorgindicatie zijn er verschillende instanties die daarmee gemoeid zijn. Bethel Quality Care ondersteunt u bij het maken van keuzes ten behoeven van
juiste indicatie aanvraag. 

 

Zorg uit Wlz aanvragen

Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) onderzoekt of u in aanmerking komt voor blijvende intensieve zorg. Deze zorg wordt betaald via de Wet Langdurige Zorg (Wlz). Weet u niet zeker of de zorg die u nodig heeft onder de Wlz valt? Kijk dan eerst onder Zorg vanuit de Wlz.

Een aanvraag via Bethel Quality Care kan via ons aanvraagformulier.

Deze zorg kunt u ook zelf inkopen (pgb)

Gemeente (Jeugdwet en WMO)

Woont u thuis en hebt u zorg of ondersteuning nodig die u niet zelf in uw omgeving kunt regelen? Dan kunt u zorg en ondersteuning aanvragen bij de afdeling WMO van uw gemeente.

Een aanvraag via Bethel Quality Care kan via ons aanvraagformulier.

 

Deze zorg kunt u ook zelf inkopen (pgb)

Wijkverpleegkundige (Zvw)

Heeft u thuis verpleging en verzorging nodig,  dan is wijkverpleegkundige is uw startpunt. Hij of zij bekijkt welke zorg noodzakelijk is. Deze indicatie is nodig om de zorg vergoed te krijgen. Verpleging en verzorging valt onder de basisverzekering, hierbij krijgt u hulp vergoed voor uw dagelijkse verzorging. Wilt u zeker weten wat wel of niet wordt vergoed, dan kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

Deze zorg kunt u ook zelf inkopen (pgb)

Bethel Quality Care

Zorg met persoonsgebonden budget
&
Zorg in natura

Z

Maakt u of wilt u gebruik maken van een persoonsgebonden budget (PGB) dan dient u die keus bij voorbaat te maken bij uw aanmelding. Wie beheert het?

Z

Het budget wordt beheert door de SVB (Sociale verzekeringsbank)

 • Zij controleren ook de overeenkomst.
 • Zij doen de uitbetalingen.
 • Zij regelen de eindverantwoording bij uw gemeente.

Echter blijft de eindverantwoordelijkheid bij de budgethouder.

Z

Voordelen budgethouder

 • De budgethouder heeft meer vrijheid en mogelijkheden in het kiezen van zorgverleners.
 • De budgethouder kan zelf de zorg in plannen naar behoefte en agenda.

 

Z

Nadelen budgethouder

 • Het vraagt meer organisatie/administratie en plichten.
 • De aanvraagprocedure duurt langer.

Betalingen van de zorgverzekeraars in pgb kan verschillen in werkwijze. Deze informatie kunt u alleen bij uw zorgverzekeraar navragen.

 

Meldcode huiselijk geweld &
kindermishandeling

Bethel Quality Care werkt met de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. In de Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is vastgelegd dat elke organisatie die werkt met volwassenen en kinderen moet werken met een meldcode. De wet is in 2013 ingevoerd en geldt voor de sectoren gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg en justitie. Ook Bethel Quality Care werkt met de Meldcode en heeft daarvoor een document opgesteld waarin staat wie, wanneer, welke stappen zet bij een vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling. Als een medewerker van Bethel Quality Care een vermoeden heeft van huiselijk geweld of kindermishandeling volgt deze de voor de meldcode verplichte vijf stappen:
 • Wij brengen eerst de signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling in kaart.
 • Wij overleggen met collega’s en de leidinggevende. Zo nodig ook met Veilig Thuis, het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling of met een letseldeskundige.
 • Wij voeren een gesprek met de cliënt of met de ouders. 
 • Wij wegen de aard en ernst van het huiselijk geweld of de kindermishandeling. Eventueel overleggen we met Veilig Thuis.
 • Wij beslissen: hulp organiseren of melden. 
Meer informatie over de wet Meldcode kunt u vinden op:
meldcode.nl: de website van de Rijksoverheid met alle informatie over de meldcode.
Inspectie voor de Gezondheidszorg: de Inspectie voor de Gezondheidszorg ziet toe op het gebruik van de meldcode in zorgorganisaties. Op de website staan rapporten van onderzoeken naar het gebruik van de meldcode binnen verschillende organisaties.